Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 23 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 16

Krajowego Zjazdu Adwokatury

z dnia 23 listopada 2013 r.

 

W związku z uchwaleniem ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób Krajowy Zjazd Adwokatury wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjętych w tej ustawie regulacji normatywnych, otwierających możliwość stosowania środków izolacyjnych oznaczających rzeczywiste, nieograniczone w czasie pozbawienie wolności osób, które karę już odbyły, podczas gdy w świetle konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, pozbawienie wolności dopuszczalne jest w ściśle określonych przypadkach, na określony czas, gdy inne środki nie zapewniają ochrony zagrożonych dóbr oraz przy zachowaniu gwarantującej właściwą kontrolę instancyjną procedury.

Krajowy Zjazd Adwokatury zwraca się do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o niepodpisywanie uchwalonej ustawy, albowiem kreuje ona nieznaną demokratycznym ustawodawstwom zasadę wymierzania kary na podstawie domniemania możliwości popełnienia przestępstwa.

 

 

 

                Przewodniczący                                                                     Sekretarz

   Krajowego Zjazdu Adwokatury                                       Krajowego Zjazdu Adwokatury

              Zygmunt Stęchły                                                            Jerzy Zięba                    

         adw. Zygmunt Stęchły                                                               adw. Jerzy Zięba